Finančná bilancia za školský rok 2019/2020, 16. 11. 2020 - Drahí sponzorujúci rodičia,
z milosti Božej, s pomocou Vašich modlitieb, lásky, podpory a starostlivosti sa nám všetkým – deťom aj mne – darí. Aj napriek koronavírusu sa deti veľmi zlepšili a intelektuálne podrástli. Deti dostávajú všetko, čo potrebujú. Niekedy deti, ktoré majú rodičov, nemajú potrebné veci, ale naše deti včas dostávajú všetko, čo potrebujú pre svoj život a vzdelanie. Popri vzdelávaní využívajú všetky ďalšie možnosti, dobre sa učia, venujú sa aj záľubám, ako je spev, hra, tanec a zúčastňujú sa všetkých súťaží. Majú veľa zručností a rastú. Ako Ježiš povedal, nechajte deti prichádzať ku mne... Naše osirelé deti tak trochu zabúdajú, že nemajú rodičov, a môžu žiť pokojným životom.

Deti sú Vám veľmi vďačné a nikdy nezabúdame na Vás vo svojich modlitbách. Ďakujeme Vám za každú pomoc, službu, podporu a spoluprácu. Sľubujeme, že sa naďalej budeme za Vás modliť, a prosíme Vás, aby ste pomáhali našim deťom aj v budúcnosti.

Nech Vás Boh požehnáva a odplatí Vám Vašu pomoc.

Váš milujúci brat

Fr. Jeeva Kumar

Finančná bilancia od júla 2019 do mája 2020

Položka Eurá Rupie
Celková prijatá suma 9 000 720 000
Použité na jedlo 2 355 188 400
Použité na učebnice a zošity 2 335 186 800
Použité na školné 3 200 256 000
Použité na látky, plátno 1 100 88 800
Celková minutá suma 9 000 720 000
Zostatok 0 0
Koronavírus a záplavy v Indii, 16. 11. 2020 - V uplynulom školskom roku deti dobre obstáli pri štvrťročných a polročných skúškach, ale kvôli koronavírusu nemohli absolvovať záverečné skúšky. S našou pomocou a podporou modlitbami, svätými omšami a finančnou podporou majú zabezpečené jedlo, odev, knihy a iné potrebné veci. Bez toho by deti nemali žiadne ciele ani nádej do budúcnosti.

Otec Jeeve písal ešte v júli, že situácii v Indii sa zo dňa na deň zhoršuje kvôli pandémii. Modlili sa jeden za druhého a spoliehali sa aj na naše modlitby. Deti nenastúpili do školy a doteraz do školy nechodia, sú v karanténe a musia zostať doma. Finančné prostriedky od nás použil otec Jeeva na nákup základných potravín a odovzdal deťom namiesto učebníc a zošitov takéto potravinové balíčky (na fotografiách).

Momentálne krajinu okrem pandémie trápia aj záplavy (na fotografiách). Naše deti sú nám za pomoc veľmi vďačné – za tú finančnú aj za duchovnú. Aj oni na nás pamätajú vo svojich modlitbách a pri sv. omšiach. Vnímajú, že Boh im pomáha cez nás. Duchovne sa posilňujú každodennými svätými omšami a modlitbou ruženca s osobitnou oddanosťou Matke, svätému Antonovi, svätému Jozefovi a Ježišovmu Srdcu, najmä každý prvý piatok v mesiaci.


Veľká noc 2020 v Indii, 11. 4. 2020 - Otec Jeeva nám poslal tri fotografie a krátke video z prežívania Veľkej noci v Indii. Môžete si ich pozrieť v galérii.

Nové fotografie a video z Indie, 18. 3. 2020 - Otec Jeeva nám poslal zopár nových fotografií zo života detí v Indii a po prvýkrát dokonca krátke video. Môžete si ich pozrieť v galérii.

Vyúčtovanie za školský rok 2017/18, 27. 7. 2018 -

Spolu s finančnou bilanciou za uplynulý školský rok nám otec Jeeva napísal:
Všetkým vám chcem poďakovať za všetku vašu lásku a veľkorysú pomoc. Sme vám veľmi vďační. Ježiš povedal: nechajte deti prichádzať ku mne... vy praktizujete tieto slová a staráte sa o tieto chudobné deti a siroty. Buďte požehnaní Pánom.

Dr. B. R. Ambedhakar je otcom národa, bol to veľmi, veľmi chudobný človek, dieťa dalitov, a preto bez možnosti študovať. Ale z Anglicka mu pomohol jeden človek, aby mohol študovať. Bol výborným študentom a stal sa jedným z najlepších pedagógov na svete. Zostavil a napísal ústavu Indie a pomohol iným 27 krajinám, aby napísali svoju vlastnú ústavu. Prečo to všetko píšem?Je to kvôli tomu, že jeden človek pomohol jednému dieťaťu rozvinúť sa.

Vďaka vašej pomoci 100 detí môže študovať a v budúcnosti budú lepšími ľuďmi s lepšími možnosťami v našej krajine. Ďakujem vám. Dôsledne sa o nich starám, dbám, aby chodili do školy, starám sa o ich ubytovanie a starší aby sa vzdelávali v najlepších školách. Veľmi mi pomáhajú učiteľky Leena a Suneetha. Boh vám žehnaj za vašu dobročinnú pomoc pre vzdelávanie detí.

Finančná bilancia (jún 2017 - máj 2018):

PRÍJEM zo Slovenska 10 500 Eur

VÝDAJ 10 500 Eur
Z toho:
Učebnice 2 440 Eur
Oblečenie (dvakrát za rok) 1 614 Eur
Jedlo 3 813 Eur
Školské poplatky 2 628 Eur

Priložené fotografie sú z toho, ako nám deti píšu listy :-)Charitatívny predaj pred Vianocami 2017 - 22. 12. 2017 sa už tradične organizoval v Ilave pred kostolom predaj medovníkov a drobných výrobkov na podporu detí v Indii. Výťažok z predaja bol 590 Eur. Na aký konkrétny účel budú financie použité, určíme po dohode s otcom Jeevom. Všetkým dobrodincom zo srdca Pán Boh zaplať. V galérii si môžete pozrieť fotografie.

Nový školský rok a vyúčtovanie za uplynulý, 29. 7. 2017 -

Vážení členovia projektu a všetci adoptívni rodičia,
deťom v Indii začal opäť nový školský rok. Otec Jeeva písal, že pre deti zabezpečil všetko potrebné do školy - učebnice, pomôcky aj oblečenie a opäť pripomenul, že je to možné vďaka našej podpore, že sú nám veľmi vďační, modlia sa za nás a slúžia za nás sv. omše.
Tiež nám poslali aj finančnú správu za obdobie jún 2016 - máj 2017:


Príjem zo Slovenska 10 600 Eur

Celkové výdavky 10 600 Eur
Z toho:
Učebnice 3 080 Eur
Oblečenie 1 670 Eur
Jedlo 2 350 Eur
Školský poplatok a poplatok za stravu 3 500 Eur

List od otca Jeevu a vyúčtovanie za uplynulý školský rok, 13. 10. 2016 -

Drahí členovia projektu a všetci adoptívni rodičia,
som veľmi rád, že vám môžem poslať podrobnú správu o nakladaní s peniazmi a ich využitím pre dobro detí.
Aj v mene všetkých detí využívam túto príležitosť poďakovať vám. Ste pre deti ako anjeli poslaní Bohom. Vďaka vám tieto deti môžu študovať a užívať si detstvo. Ukázali ste im svetlo v ich živote a majú všetko, čo potrebujú.
Pán Ježiš hovorí, že keď niekto pýta košeľu, daj mu aj plášť, keď ťa žiada ísť míľu, choď s ním dve – vy napĺňate tieto Ježišove slová, a tak ste požehnaní. Vďaka vašej pomoci sú dnes deti v poriadku, zdravé, usilovne študujú, majú dobré výsledky v škole, pekne tancujú a modlia sa.
Rastú duchovne, intelektuálne a fyzicky. Máte na tom veľkú zásluhu, a tak si buďte istí, že Boh vás požehnáva.
S vašou pomocou a podporou som od vás dostal 12 455 Eur, ktoré som požil na rôzne účely. Tu sú podrobnosti o využití peňazí za uplynulý školský rok:

Prijaté od vás 12 455 Eur

Učebnice a zošity 3 200 Eur
Potraviny 4 400 Eur
Oblečenie 1 400 Eur
Škola a školné 3 200 Eur
Občerstvenie 255 Eur
Celkom 12 455 Eur

Ešte raz vám veľmi ďakujem za vašu lásku a podporu pre moje deti, cítia sa so mnou šťastné a radostné. Deti a ja sa za vás modlíme a obetujeme sväté omše. Každý deň sa prvý desiatok ruženca modlíme s deťmi za vás.
Prosíme vás, aby ste vytrvali v podporovaní detí, kým dokončia svoje štúdiá.
Majte sa dobre, špeciálne pozdravujem aj vaše rodiny.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Váš milujúci kňaz a deti
Fr. Jeeva Kumar Darsi

Začiatok školského roka v Indii, 8. 8. 2016 - V júni začal pre indické deti nový školský rok. Vďaka našej finančnej podpore mohol otec Jeeva nakúpiť učebnice a školské pomôcky. Na fotografiách v galérii si môžete pozrieť, ako si ich deti rozdávajú.

Fotografie z osláv Vianoc a z charitného predaja, 18. 1. 2016 - V deň predvianočnej sviatosti zmierenia v ilavskej farnosti sa uskutočnil pred kostolom predaj medovníčkov a ručne šitých ozdôb a hračiek. Z predaja sme získali 635,50 Eur, ktoré pošleme na dobudovanie a vybavenie nových tried v škole otca Jeevu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o výrobu sladkých a šitých drobností, prípravu a realizáciu predaja. Fotky z tohto predaja nájdete v galérii. Otec Jeeva nám so svojou vďakou a uistením o modlitbách za nás zaslal aj fotografie z osláv Vianoc v Indii.

Fotografie z nedeľného stretnutia s otcom Jeevom, 15. 9. 2015 - Vážení priatelia, ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste využili možnosť osobného stretnutia s otcom Jeevom Kumarom. Vo fotogalérii nájdete zopár snímok zo stretnutia.

Poďakovanie od otca Jeevu a ročná finančná bilancia, 29. 8. 2015 - Vážení adoptívni rodičia,
prinášame vám preklad e-mailu od otca Jeevu vrátane správy o použití financií, ktoré sme poslali do Indie uplynulý školský rok (jún 2014 až máj 2015).
Bude možnosť osobného stretnutia s otcom Jeevom. Na Slovensko príde v dňoch 11. - 14. 9. Podrobnosti vám pošleme neskôr e-mailom a určite sa objavia aj vo farských oznamoch.

Otec Jeeva nám napísal:

V mene sirôt vám veľmi pekne ďakujem za všetku vašu pomoc, lásku, podporu a povzbudenie.
Vďačnosť je postojom ľudských bytostí. Sme vám veľmi vďační za všetku vašu finančnú, duchovnú a psychickú pomoc pre moje deti. Všetky sú veľmi šťastné. Fyzicky a intelektuálne rastú a v mnohom sa rozvíjajú. A to všetko vďaka vašej pomoci.
Deti majú dobré známky a dosahujú v škole dobrú úroveň. Jeden učiteľ to komentoval výrokom: ,,Neverím, že tvoje deti sú siroty, pretože dostávajú všetko. Okamžite dostanú knihy alebo oblečenie a tiež dobrú stravu. Naším deťom nedokážeme dať toľko jedla. Vaše majú šťastie."
Áno, naše deti sú veľmi šťastné. Vy im dávate stravu, oblečenie a knihy a ja im poskytujem rodičovskú lásku. Vždy sa s nimi zahrám a pokecám, vždy s nimi hovorím o tom, keď pošlete mail alebo peniaze. Spoločne si robíme plány a všetkých presviedčame, aby sa zlepšovali v štúdiu. Vy ste ich budúcnosť a všetko. Boh bude požehnávať každé jedno dieťa. Boja sa len toho, že by ste mohli stopnúť projekt. Ak nie, ich životy budú pokojné a budú si dobre nažívať.
Väčšinou je to tak, že im dám potrebné veci skôr, než by si o ne žiadali. To, čo potrebujú, im môžem zabezpečiť vďaka vašim peniazom. Sme vám veľmi veľmi vďační. Sumu, ktorú ste zaslali, sme použili rozličnými spôsobmi. Posielam vám o tom podrobnosti. Budem vám za to vždy zodpovedný.

Úprimne ďakujem všetkým veľkorysým rodičom - darcom a odovzdávam pozdravy od detí.
Fr.Darsi.Jeeva KumarĎakujeme za podporu charitného predaja, 23, 12. 2014 - V dňoch 12. 12. a 19. 12. 2014 sa uskutočnil adventný predaj medovníkov a drobných ozdôb, ktorého cieľom bolo získať finančné prostriedky na podporu chudobných detí v Indii. Krásne zdobené medovníky a ozdoby na stromček zaujali mnohých našich bratov a sestry a tak, vďaka ich štedrosti, sme získali 661,94 €. Celá suma bude poukázaná otcovi Jeevovi do Indie. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o výrobu a predaj vianočných drobností, pánovi dekanovi za možnosť predávať počas spoločnej spovede a samozrejme všetkým, ktorí si niečo zakúpili, za ich štedrosť a dobré srdce.
Dávajte a bude vám dané; dobrá miera, natlačená, natrasená, vrchovatá vám bude daná do lona. Lebo akou mierou meriate, takou Boh nameria vám. (Lk 6,38)
V galérii nájdete niekoľko fotografií z predaja.

Nové triedy otvorené a požehnané, 3. 11. 2014 - Minulý mesiac mali naše indické deti veľkú slávnosť. Za účasti pozvaných kňazov z okolia a rehoľných sestier boli požehnané a otvorené novo vystavané triedy. Deti pripravili kultúrny program. Otec Jeeva nám opäť veľmi ďakoval, že im pomáhame a aj vďaka nám sa mohli nové triedy postaviť a že naša tabuľka (Slovakia) tam bude naveky vekov :-) Nové triedy chce ešte vybaviť nábytkom (lavice, stoličky...) a budúci rok plánuje dostavať ďalšie miestnosti - ďalšie triedy, knižnicu a kanceláriu. Aby deti mohli získať aspoň minimálne vzdelanie, t. j. 10 tried (ročníkov). Kto chce a môže, naďalej má možnosť prispievať na číslo účtu s variabilným symbolom 9999 - na vybavenie tried, ďalšie stavebné práce a iné potreby. V galérii nájdete ďalších 28 nových fotografií.
Nech Pán Boh odmení všetku Vašu obetavosť, lásku, finančné aj modlitbové dary pre naše adoptované deti.

18 nových fotografií v galérii, 14. 10. 2014 - Čo je nové v Indii? Život pokračuje a nové triedy sú už veľmi blízko stavu, keď budú môcť plniť účel, na ktorý boli postavené. V galérii nájdete sadu nových fotografií.

Veľké sucho a pokračovanie stavieb, 21. 7. 2014 - Otec Jeeva nám napísal, že je u nich hrozne sucho, zvyčajný júnový dážď neprišiel. K modlitbám za pokoj v ich krajine tak môžeme pridať aj prosbu za dážď. Aj napriek vážnej politickej situácii a nepriaznivému počasiu, stavba školy napreduje. Na ďalších fotkách môžeme vidieť ďakovné tabuľky, ktoré budú umiestnené v nových triedach.

Stavba tried pokračuje, 5. 7. 2014 - Nový školský rok v Indii sa už začal a dielo prístavby tamojšej školy napriek vážnej politickej situácii pokračuje. Otec Jeeva preto prosí o modlitby za deti a tiež nás uisťuje, že oni sa modlia za nás. Prajeme Vám požehnaný dovolenkový čas a v galérii prikladáme aktuálne fotografie z Indie.

Nové prenasledovanie kresťanov v Indii, 26. 5. 2014 - Drahí priatelia, tentokrát máme z Indie zlé správy. K moci sa dostali dve protikresťanské politické strany. Už doteraz bola situácia kresťanov v krajine zlá a štát im pomáhal veľmi málo, teraz však pre nich nastáva obdobie strachu, neistoty a priameho útlaku. Keďže farnosť otca Jeevu je odľahlá, očakávajú veľké problémy s vodou, elektrinou, vzdelávaním a ľudskými právami. Tajní agenti sú pripravení prenasledovať kresťanov a zabíjať ich. Otec Jeeva píše, že ľudia sú odhodlaní položiť svoj život pre Krista. Zároveň prosí o modlitbu za nich v tejto veľmi ťažkej situácii.

Spojme sa v modlitbe a osobných obetách za kresťanov i ostatných obyvateľov Indie. V ilavskej farnosti budeme aj pri sv. omšiach prosiť Boha na tento úmysel. Osobitne sa skúsime spojiť v modlitbe v pondelok 26. 5. o 20.00 - každý tam, kde bude. Ak sa nejaká skupinka dohodne, môžu sa stretnúť a modliť aj spoločne. V pondelok je sviatok sv. Filipa Neriho, patróna našej adopcie. Veríme, že aj na jeho príhovor Boh požehná pokojom túto ťažko skúšanú krajinu.Stavba nových tried začala, 24. 5. 2014 - Otec Jeeva nás informoval, že výstavba štyroch nových tried tamojšej English middle school už začala. Jedna z nich sa stavia z prostriedkov, ktoré sme poslali my zo Slovenska, na druhú prispel Norbert Loacker z Rakúska, tretiu finančne podporili rehoľné sestry, ktoré pomáhajú o. Jeevovi s učením detí a na štvrtú ešte hľadajú darcov. Pán Boh zaplať za všetky dary a modlitby, vďaka ktorým môže rásť toto dielo. Pokiaľ cítite povolanie ďalej toto dielo podporiť, môžete tak urobiť zaslaním daru na účet adopcie s uvedením variabilného symbolu 9999.

"Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú." (Ž 127)Fotogaléria zo stretnutia s Don Boscom, 25. 3. 2014 - Minulý víkend sme mali možnosť osobne sa stretnúť s otcom Don Boscom. Ďakujeme všetkým, ktorí túto možnosť využili a vo fotogalérii pripájame niekoľko snímok z nedeľného stretnutia.Prístavba English middle school v Indii, 15. 3. 2014 - Začiatkom roka 2014 sme poslali do Indie mimoriadny príspevok 1 500 Eur z predaja medovníkov a iných darov. Prostriedky poslúžia na prístavbu tamojšej školy, ktorú pred časom rozbehol otec Jeeva. Súčasné štyri triedy totiž pre ďalší rok nebudú dostačovať a tak nás poprosil o pomoc. Ak cítite povolanie prispieť aj k tomuto dielu, môže podporiť prístavbu školy príspevkom na účet Občianskeho združenia Pro India, o.z. s uvedením variabilného symbolu 9999. V mene detí vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať.

(na obrázku súčasný stav English middle school)

Návšteva Don Bosca a založenie občianskeho združenia PRO INDIA, 11. 3. 2014

Vážení adoptívni rodičia, podporovatelia detí z Indie,

21. 3. - 24. 3. 2014 zavíta opäť na Slovensko Don Bosco. V nedeľu 23. 4. bude sláviť sv. omšu o 10.00 hodine. Následne Vás srdečne pozývame na stretnutie s ním, ktoré sa uskutoční tiež vo farskom kostole v Ilave po krížovej ceste, približne o 15.30. Don Bosco pre nás chystá krátku prezentáciu - fotky a sprievodné slovo. Po nej bude priestor na rozhovor, prípadne osobné rozhovory s Don Boscom.

Na tomto stretnutí Vás budeme informovať o vzniku občianskeho združenia PRO INDIA, ktoré bude zastrešovať "našu" adopciu detí z Indie, pretože toto dielo sa dosť rozrástlo a stále pribúdajú ďalší adoptívni rodičia a ďalšie indické deti na adopciu. So vznikom občianskeho združenia dochádza aj k zmene čísla účtu, na ktoré sa budú zasielať príspevky. O týchto zmenách Vás budeme informovať na stretnutí s Don Boscom a potom následne aj elektronicky.

Prajeme Vám požehnaný čas pôstneho obdobia a tešíme sa na spoločné stretnutie.

Finančné vyúčtovanie za rok 2013
Drahí priatelia, končí sa rok 2013 a prinášame vám teda finančné vyúčtovanie Adopcie sv. Filipa Neriho k 30. decembru 2013. Tento rok sme začínali so začiatočným zostatkom na úrovni 2 417,75 eur, pričom počas roka došlo na bankovom účte k nasledovným pohybom (v eurách):

Predmet Príspevky Výdavky
Deti 7 951,50 6 760,00
Predaj medovníčkov 509,17 -
Poplatky 60,00 57,47
Úroky 18,76 -
Celkom 8 539,43 6 817,47

Rok 2013 sme teda ukončili so zostatkom 4 139,71 eur. Vyššia suma je daná tým, že začiatkom budúceho roka budeme posielať ďalšiu platbu do Indie, ako aj mimoriadnym príjmom z predaja medovníkov. Po dohode s p. dekanom takisto ponechávame rezervu pre prípad mimoriadnych udalostí.

Drahí priatelia, adoptívni rodičia a darcovia známi iba Bohu. V mene indických detí vám úprimne ďakujeme za všetku vašu pomoc v tomto roku. Nech vám Pán stonásobne oplatí všetko, čo ste obetovali pre Jeho najmenších.

Vianoce v Indii, 31. 12. 2013 - Vo fotogalérii opäť nájdete niekoľko nových fotografií - tentokrát z vianočných sv. omší v Indii.

Vianočný vinš od otca Jeevu, 23. 12. 2013
Drahí bratia a sestry, ako sa máte? Čo očakávate od Vianoc? Ja budem sláviť osem svätých omší, takže pre mňa budú Vianoce dňom bez jedla a bez spánku, ale teším sa, že prinesiem radosť do života ľudí. U nás je všetko v poriadku, čoskoro vám budeme posielať listy od detí. Veľmi si vážime pomoc všetkých darcov. Tak ako sa v Betleheme Ježiš vzdal svojej rovnosti s Bohom, Panna Mária obetovala svoje lono, Jozef svoju manželku a zvieratá svoje miesto, tak vy obetujete peniaze, čas a ďalšie hodnoty pre tieto úbohé deti a pomáhate im. Nesmierne si to vážime a veľmi, veľmi vám ďakujeme za vašu lásku a spoluprácu.
Želám vám aj vašim rodinám veľmi šťastné Vianoce.

Váš milujúci
otec Jeeva Kumar

(Foto: Wikipédia)

Predaj medovníkov, 22. 12. 2013 - V piatok 20. decembra sa počas spoločnej sviatosti zmierenia uskutočnil predaj medovníkov. Celý výnos bude zaslaný otcovi Jeevovi do sirotinca v Dalit Wada vo farnosti Chanubanda v Indii. Vďaka štedrosti mnohých z vás sa rozpredali veľmi rýchlo a celkový obnos dosiahol 509,17 eur. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Veronike, ktorá sa postarala o upečenie a výzdobu medovníkov a aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na toto Božie dielo. Nech vás Boh pokoja naplní v tomto vianočnom čase radosťou a sprevádza svojím požehnaním.

Oslavy adventu, 18. 12. 2013 - Od otca Jeevu sme dostali niekoľko fotografií z osláv adventu v Indii. Nájdete ich vo fotogalérii.

Slovo z Indie, 9. 11. 2013 - Otec Don Bosco nám zaslal nádherný príhovor o podstate služby chudobným, o jej vzťahu ku kresťanskej viere a tiež o tom, ako môžeme pomôcť odstrániť chudobu vo svete. Nájdete ho na podstránke Slovo z Indie.

Ponuka sv. omší za zosnulých, 2. 11. 2013 - Milí adoptívni rodičia, otec Jeeva Kumar nám poslal e-mail, kde sa ponúkol, že by veľmi rád poslúžil teraz on nám. Nechce byť len príjemcom pomoci pre svoje siroty, ale chce sa spolu s nimi prihovárať za našich zosnulých v rámci týždňa modlitieb za duše verných zosnulých. Ak by niekto z vás mal záujem, prosíme zašlite mená vašich zomrelých na náš e-mail adopcia.eu@gmail.com do utorka, alebo ich zapíšte v sakristii kostola na zoznam na to určený. Následne ich spoločne odošleme do Indie. (Foto: Wikipédia)

AKTUALIZOVANÉ: Cyklón Phailin, 19. 10. 2013 - Minulý víkend zasiahol východ Indie mohutný cyklón Phailin. Otec Jeeva nás informoval, že hoci živel postihol aj oblasť Krishna, všetci sú v poriadku. "Nech vás Boh žehná a prosím stále sa za nás modlite", odkázal rodičom. On takisto bude spolu s deťmi pokračovať v modlitbách za darcov. (Foto: SITA)

Sv. omša za adoptívnych rodičov - Koncom augusta 2013 sa otec Jeeva spolu so svojimi farníkmi v Indii modlil a slávil sv. omšu obetovanú za všetkých darcov a adoptívnych rodičov. Ubezpečil nás o svojich úprimných modlitbách za Božie požehnanie pre nás aj naše rodiny.
Tiež nám zaslal trojicu fotografií zo spomínanej sv. omše.

Nový školský rok a štúdium Don Bosca - Začiatkom júna 2013 sa začal v Indii nový školský rok. Počet detí v sirotincii v Chanubande stupol na 120 detí.
Don Bosco úspešne ukončil šúdium na získanie titulu ICLic na Univerzite v Lueven v Belgicku. Cez prázdniny bol v Anglicku, kde pracoval ako výpomocný duchovný, aby si zabezpečil financie na ďalší rok štúdia v Európe.