Chudobní
Dávanie

Čo hovorí Sväté Písmo o chudobných?

Duch Pánov je nado mnou,
preto ma pomazal,
aby som priniesol chudobným radostnú zvesť,
aby som vyhlásil zajatcom prepustenie
a slepým navrátenie zraku,
aby som prepustil zdeptaných na slobodu,
aby som vyhlásil rok milosti Pánovej.
(Lk 4,18-19)

Núdzny zo zeme nevymizne.
Preto ti prikazujem: Vo svojej zemi ochotne otváraj ruku
svojmu utlačenému a núdznemu bratovi.
(Dt 15,11)

Blahoslavení chudobní,
lebo vaše je kráľovstvo Božie.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete,
lebo budete nasýtení.
(Lk 6,20-21)

Synu, neodopieraj živobytie chudákovi
a pohľady núdznych nenechávaj bez povšimnutia.
(Sir 4,1)

Otec sirôt, obhajca vdov
je Boh v obydlí svojom svätom.
(Ž 68,6)

Kto pred krikom núdneho si zapcháva uši,
bude tiež volať a odpoveď nedostane.
(Prís 21,13)

Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok,
ale kto sa robí, že nevidí,
zožne hojnosť klatieb.
(Prís 28,27)

Pánovi požičiava, kto sa nad núdznym zmilúva,
On mu odplatí jeho dobročinnosť.
(Prís 19,17)

Neutláčajte vdovu a sirotu, bezdomovca a trpiaceho,
nikto nech vo svojom srdci nezamýšľa proti bratovi nič zlého.
(Zach 7,10)

Pravá a čistá zbožnosť pred Bohom znamená
pamätať na vdovy a siroty v ich súžení
a chrániť sa pred poškvrnou sveta.
(Jak 1,27)

Počujte moji milovaní bratia:
Vari Boh nevyvolil chudákov tohto sveta,
aby boli bohatí vo viere a stali sa dedičmi kráľovstva,
ktoré Boh zasľúbil tým, ktorí ho milujú?
(Jak 2,5)

Blažený ten, kto má pochopenie pre núdzneho,
Pán ho v zlý deň zachráni.
Pán ho bude ochraňovať, zachová mu život,
bude mu na zemi blaženo.
(Ž 41,2-3)

Kto sa posmieva chudobnému, tupí toho, kto ho učinil,
kto má radosť z bied, ten bez trestu nezostane.
(Prís 17,5)

Kto utláča núdzneho, tupí toho, kto ho učinil,
kdežto ctí ho ten, kto sa nad úbožiakom zľutováva.
(Prís 14,31)

Bol som hladný a dali ste mi jest,
bol som smädný a dali ste mi piť,
bol som na cestách a ujali ste sa ma,
bol som nahý a obliekli ste ma.
(Mt 25,35-36a)

Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich nepatrných bratov, mne ste urobili.
(Mt 25,40)

Kto prijme jediné také dieťa v mene mojom,
prijíma mňa.
(Mt 18,5)

Vari nemáš lámať svoj chlieb hladnému,
prijímať do domu tých, ktorí sú bez prístrešia?
Ak vidíš nahého, obliecť ho,
nebyť nevšímavý k vlastnej krvi?
Vtedy vyrazí ako zornička tvoje svetlo
a rýchlo sa zhojí tvoja rana.
Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť,
za tebou sa bude uberať Pánova sláva.
Vtedy zavoláš a Pán odpovie,
vykríkneš o pomoc a On sa ozve: "Tu som!"
(Iz 58,7-9)

Ak odstrániš zo svojho stredu jarmo,
hroziaci prst a ničomné slová,
ak budeš štedrý k hladnému
a ak nasýtiš strápeného,
vzíde ti v temnote svetlo
a tvoj súmrak bude ako poludnie.
(Iz 58,9b-10)

(Zdroj: Biblia - Český ekumenický preklad, 1985)